آئین-دادرسی-کیفری
آئین دادرسی کیفری

آموزش آئین دادرسی کیفری

مواردصدورقرارموقوفی‌تعقیب آئین دادرسی کیفری، فوت‌متهم‌یامحکوم‌علیه فوت متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرایم می شود. البته قابل ذکر است 《سقوط دعوای

ادامه ی مطلب »