حقوق-جزا-طالب-ملائی

نکات مهم آزمونی حقوق جزا

بدون ديدگاه

مسئول پرداخت دیہ  در حقوق جزا در صورتی ڪه دسترسی به مرتڪب امڪان نداشتہ باشد (اعم از فرار یا مرگ مرتڪب و مانند آن)

در جنایت عمدی:

👈در قتل :
🔹ابتدا مرتڪب
🔹سپس عاقلہ
🔹در نهایت بیت المال

👈در ڪمتر از قتل :
🔹ابتدا مرتڪب
🔹سپس بیت المال

حقوق-جزا-طالب-ملائی

در شبه عمدی:

👈در قتل :
🔹ابتدا مرتڪب
🔹سپس بیت المال

👈در ڪمتر از قتل :
🔹ابتدا مرتڪب
🔹سپس بیت المال

در خطای محض:

👈در قتل :
🔹ابتدا عاقلہ
🔹سپس مرتڪب
🔹در نهایت بیت المال

👈در ڪمتر از قتل :
🔹ابتدا عاقلہ
🔹سپس مرتڪب
🔹در نهایت بیت المال

نڪات مهم

در هر مرحلہ اگر مرتڪب یا عاقلہ مالی نداشتہ باشند یا عاقلہ ای در ڪار نباشد سراغ بیت المال می رویم

در خطای محض نیازی نیست ڪه مرتڪب فرار ڪند یا بمیرد تا عاقلہ مسئول باشد بلڪه در هر صورت ابتدائا سراغ عاقلہ می رویم اگر نداشت طبق فرمول بالا عمل می ڪنیم

خطای محض اگر با اقرار ثابت شود، پرداخت ابتدائا با مرتڪب است و عاقلہ مسولیتی ندارد

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.