آئین-دادرسی-مدنی--طالب-ملائی

آیین دادرسی مدنی دستور موقت-صلاحیت ‌محلی-استثنائات‌صلاحیت‌‌محلی

بدون ديدگاه

دستور موقت:

۱. موضوعی که فوریت دارد را می توان درخواست دستور موقت نمود.

۲. فوریت باید در زمان “رسیدگی” احراز شود(بنابراین زمان دادخواست ملاک نیست‌)

۳. خواسته دستور موقت باید با خواسته دعوا متفاوت باشد‌.

۴. اگر درخواست دستور موقت رد شود می توان مجدد درخواست دستور موقت نمود.

۵. برای دستور موقت، هزینه دعوای غیر مالی پرداخت می شود.

۶. دستور موقت در قالب قرار صادر می شود.

نکته دیگر اینکه:
نماینده حقوقی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی که برای دعوا یا دفاع یا تعقیب تعیین می شوند(ماده۳۲ آ.د.م) از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری می باشد برخوردار “نیستند”
مثل تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد که نماینده حقوقی ادارات نمی توانند این کار را انجام بدهند.

آئین-دادرسی-مدنی--طالب-ملائی

صلاحیت‌محلی آئین دادرسی مدنی

بر اساس ماده ۱۱ ق.آ.د.م دعوا باید در یکی از دادگاه های زیر اقامه شود:

۱. محل اقامتگاه خوانده
۲. محل سکونت موقت
۳. محل وقوع مال غیر منقول
۴. محل اقامتگاه خواهان

استثنائات‌ صلاحیت‌‌ محلیآئین دادرسی مدنی(ماده ۱۱)

۱. دعاوی غیر منقول – در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (ماده ۱۲ ق.آ.د.م)

۲. دعاوی راجع به ترکه متوفی – در دادگاه آخرین اقامتگاه یا محل سکونت در ایران ( ماده ۲۰ ق.آ.د.م)

۳. دعاوی راجع به شرکت ها – در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در آنجا قرار دارد. (ماده ۲۲ ق.آ.د.م)

۴. دعاوی توقف و‌ ورشکستگی – در دادگاه اقامت شخص متوقف یا ورشکسته، یا در حوزه ای که شعبه یا نمایندگی در آنجا داشته یا دارد. (ماده ۲۱ق.آ.د.م)

۵. دعاوی اعسار – در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا رسیدگی کرده (ماده ۲۴ق.آ.د.م)

۶. دعوای طاری – دردادگاهی که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده (ماده ۱۷ق.آ.د.م)

۷. درخواست تامین دلیل – در دادگاهی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع شده (ماده ۱۴ ق.آ.د.م)

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.