آئین-دادرسی-کیفری

آموزش آئین دادرسی کیفری

بدون ديدگاه

مواردصدورقرارموقوفی‌تعقیب آئین دادرسی کیفری، فوت‌متهم‌یامحکوم‌علیه فوت متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرایم می شود. البته قابل ذکر است 《سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.》 بنابراین فوت متهم هر چند موجب سقوط دعوای عمومی می شود اما باعث تضییع حقوق خصوصی نخواهد شد.

نکته مهم : 

هر گاه کسی که مرتکب قتل مستوجب قصاص شده بمیرد ، قصاص ودیه ساقط می شود. (ماده ۲۵۹ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته
اگر دیه را بعد از فوت محکوم علیه ساقط کنیم این مطلب به حقوق خصوصی لطمه وارد میکند امّا چون اسقاط جزای نقدی موجب لطمه به حقوق خصوصی نمی شود بهتر است که با فوت متهّم ساقط شود. به همین دلیل تبصره ۱ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک تعیین تکلیف در مورد دیه را به قانون مجازات اسلامی محول نموده است. به عقیده برخی ازحقوقدانان در مواردی که مرتکب
جرایم مستوجب دیه فوت نماید با استفاده از مالک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد 《در مواردی که دیه باید از بیت المال
پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود》 و به موجب تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد《حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.》

آئین-دادرسی-کیفری

قرارهای‌نهایی قرار‌موقوفی‌تعقیب این قرار، یک قرار شکلی است. به این معنی که از نظر مرجع تحقیق، به دلایل شکلی غیر مرتبط با عمل، غیر قابل تعقیب کیفری است.

نکته
بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ ق.آ.د.ک پیش بینی شده است و علاوه برآن، مواردی که متهم به دلایلی مانند مصونیت سیاسی که عمل جرم هست اما قابل تعقیب کیفری نیست را هم باید از موارد صدور قرار موقوفی بدانیم.

مواردصدورقرارموقوفی‌تعقیب آئین دادرسی کیفری

۱. فوت متهم یا محکوم علیه
۲. گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت
۳. مشمولان عفو
۴. نسخ مجازات قانونی
۵. اعتبار امر مختومه
۶. مرور زمان
۷. توبه مرتکب
۸. قاعده درأ

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.